Implementering

Sammanfattning

Målet för implementeringsprojektet är att två personer i varje region ska utbildas till experter/kontaktpersoner under 2018. Dessa kontaktpersoner har sedan ansvar att sprida kunskap och finnas som stöd i respektive region avseende avtalsprocessen. Frågan om förvaltning av hemsidan och det publicerade resultatet på lång sikt är inte löst och projektet kan inte ta ansvar för kvalitetssäkringen av resultatet på sikt.

Bakgrund

Projektet ”Standardiserad process för avtal mellan sponsorer och huvudmän”, som pågick under 2016, tog fram en standardiserad avtalsprocess, med mallar och verktyg som kan underlätta vid olika milstolpar i processen. Resultatet har publicerats på denna hemsida.

Projektet innefattade inte implementeringen av projektresultatet, varför ett fortsättningsprojekt för behövs.

Projektmål

Huvudmål

Göra det möjligt för alla regioner att använda sig av resultatet av projektet ”Standardiserad process för avtal mellan sponsorer och huvudmän”

Delmål
  • Enkel utvärdering hos befintliga användare med syfte att kunna uppdatera ev. felaktigheter, enklare buggar och ev. förbättra användarvänligheten
  • Framtagande av utbildningskit/workshop
  • Genomförande av workshops ”train the trainer” med utbildning av minst två regionala utbildare/kontaktpersoner, för att möjliggöra vidarespridning
Effektmål

Långsiktigt är förhoppningen att projektet ska underlätta och främja möjligheten att genomföra studier och således öka antalet kliniska studier som genomförs i Sverige.

Avgränsningar

Den ursprungliga tanken med implementeringen var att även göra en stor informationsinsats till industri/CRO för att underlätta för användarna i regionerna och få bästa möjliga implementering. Tanken var också att göra en behovsanalys för att kunna göra ev. förbättringar och vidareutvecklingar av verktygen, t.ex. för att vara mer användbart vid akademiska studier, samt en fördjupad juridisk utredning. En plan för långsiktig drift skulle också tas fram för att försäkra att verktygen inte blir inaktuella och direkt felaktiga framöver. Inget av detta kommer dock att rymmas inom den budget som blivit beviljad för projektet och detta blir därför projektets avgränsningar.

Efter projektet

Överlämning av utbildningskit ingår i workshoparna och varje region ansvarar för att motta överlämnat material och sedan fortsätta implementering regionalt efter projektets avslut. Kontaktpersoner från varje region läggs upp här. Frågan om förvaltning på lång sikt kommer inte att kunna lösas inom projektets ramar och därför kan projektet inte ta ansvar för kvalitetssäkringen av produkten på sikt.